Færgen taber sag omkring udbud

Klagenævn har netop meddelt, at der ikke er sket fejl i sagen omkring udbuddet, der medførte er Mols-linjen sejladsen til og fra Bornholm 1. september 2018.
Nedenfor nævnets afgørelse:

Danske Færger A/S indgav den 20. maj 2016 klage til Klagenævnet for Udbud over Transport-, Bygnings- og Boligministeriets beslutning om at tildele kontrakten om færgebetjening af Bornholm til Molslinjen A/S.

Klagenævnet for Udbud har den 7. august 2017 truffet afgørelse i sagen, og det fremgår af afgørelsen, at klagenævnet giver ministeriet medhold.

Ministeriet glæder sig over afgørelsen og afventer nu udløbet af en frist på 8 uger for Danske Færger A/S til eventuelt at indbringe sagen for domstolen.

Kendelsen medfører ikke nogen ændring med hensyn til Danske Færger A/S’ forberedelse af driftsophør og Molslinjen A/S forberedelse af driftsstart, som således fortsætter efter planen.