Knivstikkersag: Våben er aldrig fundet

Det er aldig lykkedes at finde det våben, der er blevet anvendt under knivstikekriet i Rønne i sommers. Anklageren indstiller at de tre tiltalte, hver får to års fængsel.
De jurakyndige eller -interesserede kan nederst i artiklen her se de tiltaler chefanklager Benthe Pedersen Lund i sin procedure ønsker de tre tiltalte i knivstikkersagen dømt for. Og for hun magt som hun har agt, så står de tre tiltalte til fængselsstraffe omkring to år, idet:

1) To af de tre er tidligere straffede for vold.
2) Der er anvendt våben

Selv om der er fundet både knive og en tang på både gerningsstedet og tæt på, så mangler politiet stadig det våben, der har kunnet påføre offeret et stort sår i den ene arm.

Det var kun den ene af de tiltalte i sagen, der blev anholdt umiddelbart efter overfaldet i lejligheden. To af gerningsmændene har været på fri fod i flere dage efter overfaldet. Teoretisk har der været mulighed for at skaffe sig af med det benyttede stikvåben.

Anklageren afsluttede sin procedure med at indstille at de tiltalte skulle have en dom på ikke under to års fængsel.

Derudover krævede anklageren den tiltalte A udvist af Danmark.

***

Straffelovens §245: Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

Straffelovens §247: Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.